työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointi työssä. Parhaimmillaan työsuojelu on osa työpaikan arkipäivän toimintaa eli osa johtamista ja työn tekemistä. Työnantajalla on pääasiallinen vastuu huolehtia työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta käytännössä työsuojeluvastuuta on jokaisella työntekijällä.

Hyvän työympäristön edellytyksenä on, että sen tilaa arvioidaan jatkuvasti, tunnistetaan vaara-ja kuormitustekijät ja haetaan ratkaisut niiden poistamiseksi. Työnjohto, henkilöstö, työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuolto ovat tässä avainasemassa.

Työsuojeluvaltuutettu työyhteisön tukena

Kaikille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutettu/työsuojeluasiamies. Vähintään 10 hengen työpaikoilla se on lakisääteinen. Työsuojeluvaltuutettu seuraa ja vaikuttaa työpaikan työsuojeluun liittyviin asioihin sekä osallistuu kaikkeen työsuojeluun liittyvään.

Työpaikoille, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, valitaan työsuojelutoimikunta tai yhteisesti muu vastaava. Yhteistoimintaelin tekee vuosittain toimintasuunnitelman.

Työsuojelua koskevia säädöksiä löytyy työturvallisuuslaista, työsuojelun valvontalaista ja työterveyshuoltolaista. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia.

Työsuojeluvaltuutettu

Henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikalla työntekijöiden tai toimihenkilöiden edustajana työsuojeluun, työterveyshuoltoon, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Hän osallistuu työpaikalla pidettäviin työsuojelutarkastuksiin ja –tutkimuksiin sekä edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa.

Työsuojeluvaltuutettu on perehtynyt työsuojelusäännöksiin, -määräyksiin ja ohjeisiin sekä työhön liittyviin vaara- ja riskitekijöihin. Häneltä saat aina neuvoja ja apua oikeisiin työmenetelmiin, tietoa työssä käytettävistä turva- suojavälineistä sekä suojavaatteista ja turvajalkineista.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä myös työhyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa olemalla esim. työntekijän tukena kuntoutus- ja verkostopalavereissa. Työsuojeluvaltuutetulla on vaitiolovelvollisuus työntekijän terveydentilasta saamistaan tiedoista.

Työsuojeluvaltuutetulla on työsuojelun valvontalain perusteella oikeus keskeyttää työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle.

Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työntekijät keskuudestaan. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti työsuojeluvaltuutetun ja työnjohdon kesken.

Työsuojeluasiamies edustaa työpisteen henkilöstä työsuojeluasioissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallistua työpistettään koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Tällaisia asioita ovat mm työpisteessä tehtävät työterveyshuollon työpaikkaselvitykset ja viranomaisten tekemät tutkimukset, sattuneiden työtapaturmien ja läheltä piti tapauksien tutkinta. Työsuojeluasiamiehellä on oikeus käyttää työsuojelutehtäviin työaikaa paikallisesti sopien.

Työsuojeluasiamiesten yhteystiedot saat työpaikkasi ilmoitustaululta, luottamusmieheltä tai ammatiosastosi toimihenkilöltä.