Postinjakelu lakkoon 14.12.2023

12.12.2023

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU osallistuu SAK:n ja liittojen yhteiseen toimintapäivään asettamalla postinjakelun lakkoon torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00. Lakon piiriin kuuluvat kaikki jakelua valmistavat työt jakelun lähtötoimipaikoissa sekä jakelu, pois lukien postikeskuksessa tehtävä koneellinen lajittelutyö ja ennalta sovitut joulukorttilajittelun työvuorot. Lakon ulkopuolelle on rajattu terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työt.

Lakko on osa SAK:n ja liittojen #PainavaSyy kampanjaa, jolla vastustetaan hallituksen radikaaleja leikkauksia työehtoihin, työttömyysturvaan ja lakko-oikeuteen. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat myös PAUn jäseniin.

Lakko on PAUn hallituksen asettama laillinen, poliittinen mielenilmaus, josta ei voi tulla työntekijälle mitään seuraamuksia. Lakon aikana lakon alaisia töitä ei tehdä. Lakossa ovat työt, eikä niitä tule tehdä työsuhteen muodosta riippumatta.

PAU maksaa lakkoon osallistuville jäsenille lakkoavustusta 67 € / päivä (nettona 51,70 €). Lakkoavustusta voit hakea sähköisesti 14.12. lähtien osoitteessa pau.lakkoavustus.fi.

Miksi olemme lakossa?

Hallitus on tekemässä työlainsäädäntöön, työttömyysturvaan ja lakko-oikeuteen merkittäviä muutoksia, joilla on vaikutusta myös PAUn jäseniin. Haluamme vaikuttaa poliittisella lakolla siihen, että hallitus peruu leikkaukset ja ottaa työntekijöiden huolet tosissaan.

Näitä heikennyksiä vastustamme poliittisella lakolla:  
 • Palkaton ensimmäinen sairauslomapäivä.  
 • Työntekijän irtisanomiseen riittää pelkkä ”asiallinen syy”, aiemmin laissa vaadittu painava syy poistuu. Muutos lisää työntekijöiden irtisanomisia.
 • Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä, tämä romuttaa pahimmillaan koko työehtosopimusjärjestelmän.
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi mitään perustetta. Tämä vähentää vakituisia työsuhteita.
 • Muutosneuvottelujen vähimmäisajat puolitetaan, lomautukset vain 7 päivän varoitusajalla – molemmat leikkaavat palkkaa.
 • Paikallinen sopiminen mahdollistetaan työpaikoille ilman luottamusmiestä – työnantajan sanelu lisääntyy.   
 • Palkankorotusten taso betonoidaan lainsäädännöllä vientiliittojen tasolle. Neuvottelujärjestelmä murenee, kun liitot eivät voi neuvotella aidosti oman alansa työehtosopimuksesta.
 • Poliittisia lakkoja rajoitetaan 24 tuntiin. Lakko-oikeuden rajoittamisella puututaan työntekijöiden perustuslailliseen oikeuteen vastustaa hallituksen työehto ja -sosiaaliturvaleikkauksia. Lakkoon osallistuvalle työntekijälle tulee 200 euron lakkosakko.
 • Oikeutta tukilakkoihin rajoitetaan. Oikeus tukilakkoihin on PAUn kaltaisten liittojen jäsenille erittäin tärkeää. Vuoden 2019 postilakon aikana tukilakoilla oli ratkaiseva merkitys sille, että PAU sai estettyä 30 % palkanalennukset ja työehtojen romuttamisen.
 • Lakkosakkoja korotetaan roimasti. Alarajaksi 10 000 euroa, ylärajaksi 150 000 euroa. Sakkojen korottaminen käytännössä estää ammattiosastojen spontaanitkin mielenilmaukset.
Työttömyysturva romutetaan
 • Ansiopäivärahaa leikataan – 8 viikon jälkeen 20 prosentilla ja 34 viikon jälkeen vielä 5 prosentilla.  
 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan kokonaan. Tällä hetkellä lapsikorotukset ovat lasten määrästä riippuen 150–285 euroa kuukaudessa.
 • Esimerkki: 2000 euroa kuukaudessa tienaava postityöntekijä, jolla on kaksi alaikäistä lasta, saa ansiosidonnaista päivärahaa tällä hetkellä noin 1520 euroa. Lapsikorotusten poiston jälkeen ansiosidonnainen päiväraha olisi 1300 euroa kuukaudessa. 20 prosentin ansiopäivärahan leikkauksen jälkeen päiväraha olisi enää 1040 euroa miinus verot.
 • Työttömyysturvan omavastuupäiviä pidennetään viidestä seitsemään.
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään puolesta vuodesta vuoteen.
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta. Lomakorvausten jaksotus tarkoittaa, että kokoaikaisen työsuhteen päättyessä pitämättömän vuosiloman vuoksi maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan.
 • Työttömyysturvan 300 euron suojaosa poistuu. Käytännössä tämä tarkoittaa osa-aikaiselle postityöntekijälle noin 150 euron menetystä soviteltuun päivärahaan.
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään. Nykyiset ikäsidonnaiset poikkeukset tarkoittavat 58-vuotta täyttäneiden työttömien oikeutta kuntien järjestämään työhön
 •  tai työllistymistä edistävään palveluun sekä ansiopäivärahan tason säilymistä aiemmalla tasolla.
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan. Moni postialalta poistunut on päässyt hyödyntämään aikuiskoulutustukea jatko-opintoihin ja uuteen ammattiin.
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan.
Lisätietoja:

Lisätietoja lakosta ja lakkorajoista saat:  

 • Työehto- ja järjestöasiantuntija Jarmo Tuominen, puh. 040 315 44014, jarmo.tuominen@pau.fi
 • Liittosihteeri Jussi Saariketo, puh. 044 2685 110, jussi.saariketo@pau.fi
 • Tiedottaja: Juha Pöyry, puh. 040 356 0567, juha.poyry@pau.fi
 • Seuraa PAUn tiedotusta: www.pau.fi, www.facebook.com/PAUliitto, X (Twitter) @PAU_liitto, Instagram: pau_liitto
 • Lisätietoja SAK:n #PainavaSyy – kampanjasta: https://www.sak.fi/painava-syy
 • Lisätietoja littojen 14.12.2023 toimintapäivästä ja muiden alojen lakoista: www.sak.fi/ajankohtaista/painava-syy/toimintapaiva