Viestinvälitys- ja logistiikka-alan palkkoja korotetaan

7.11.2018

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen taulukkopalkat korottuvat 26,08 eurolla kuukaudessa (0,16 euroa tunnissa pl. D-liite, jossa korotus on 0,13 euroa tunnissa). Korotus on kaikille sama ja se tulee palkkoihin 1.11.2018 lukien. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on voimassa 31.10.2019 saakka.

Syyskuussa 2017 hyväksytyssä kaksivuotisessa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa (tes) sovittiin uudenlaisesta palkankorotusten laskentamallista. 1.11.2018 tapahtuvissa palkankorotuksissa palkkojen yleiskorotus laskettiin nyt samalla tavalla säännöllisen työajan ansiosta ns. STA-luvusta prosentuaalisena yleiskorotuksena kuin viime syksyn palkankorotuksissa, jotka maksettiin alkuvuodesta takautuvasti. Palkankorotukset muutettiin tämän jälkeen euromääräisiksi. Tässä ns. ”korotetussa palkkapotissa” ovat mukana myös ns. haittatyökorvaukset. 

Laskentamalli selvä – korotusprosentista kiista kuten viimeksikin

Työehtosopimusneuvotteluissa 2017 sovittiin, että yleiskorotuksen prosentti lasketaan verrokkialojen (Teknologiateollisuus, Kemian perusteollisuus ja Paperiteollisuus) työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattisena keskiarvona. Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus jäi laskentamallista viimeksi pois, koska alalle ei ollut syntynyt ratkaisua vuoden 2017 loppuun mennessä. Tällä kertaa myös mekaaninen metsäteollisuus oli mukana laskennassa, mutta valitettavasti se laskee hieman palkankorotustasoa viime vuoden korotukseen verrattuna.

Palkkoja korotetaan 1.11.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka määriteltiin em. alojen yleiskorotusten keskiarvona ottaen huomioon palkantarkastelujaksojen pituudet.

Palkankorotusprosentin laskentatavasta ei päästy neuvotteluosapuolten (PAU ja PALTA) välillä yksimielisyyteen syksyn 2017 aikana, joten asia siirtyi silloisen valtakunnansovittelija Minna Helteen johtaman välityslautakunnan ratkaistavaksi tammikuussa 2018. Välityslautakunnan ratkaisu johti siihen, että palkankorotukset maksettiin takautuvasti vasta helmi-maaliskuussa 2018. Tällä kertaa palkankorotukset maksetaan ajallaan, mutta palkankorotusmalli ei edelleenkään ole työehtosopimusneuvotteluissa sovitun kaltainen. Asiaa ei kuitenkaan haluttu tällä kertaa viedä kiistana uuden valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan ratkaistavaksi, koska uusi valtakunnansovittelija ei olisi asiaa kesken työehtosopimuskauden muuksi välityslautakunnassakaan muuttanut.

PAU jätti aiemmin helmikuussa palkankorotusten välityslautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen. Kyse ei siis tänä syksynä ollut palkankorotuksiin liittyvästä varsinaisesta työehtosopimusneuvottelusta, vaan nyt ainoastaan vahvistettiin noudatettavaksi aiempi laskentatapa palkankorotuksen suuruudeksi muiden alojen korotusten keskiarvosta.

Palkankorotukset ovat palkkaliitteittäin seuraavat:

·         Palkkaliitteet C (toimihenkilötehtävät), N (asiakastoimipaikkatyö), Y (yritysmyynti), P (viestinvälitys- ja kuljetustyö) ja M (varastotyö): kuukausitaulukkopalkkoja korotetaan 26,08 euroa, tuntipalkkoja korotetaan 0,16 euroa tunnissa.

·         Työehtosopimuksen C-liitteen henkilökohtainen (heko-osa) prosentuaalinen palkanosa lasketaan uudesta taulukosta.

·         Palkkaliite D (sanomalehdenjakelu): 0,13 euroa tunnissa (ei koske Posti Palvelut Oy:ssä työskenteleviä)

·         Euromääräisiä lisiä ja luottamusmiespalkkioita korotetaan 1,07 %:lla.