Tuotannon perusjakelun ja hallinnon yt-neuvottelut 2016 – kysymyksiä ja vastauksia

11.2.2016

Milloin yt-neuvottelut käydään?

Posti on lähettänyt neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvotteluista henkilöstönedustajille 26.1.2016. Yt-neuvottelut käynnistyivät 2. – 3.2.2016. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen 16.3.2016.

Kuka päättää irtisanottavat?

Työnantaja. Työehtosopimuksen vähentämisjärjestystä on noudatettava.

Mikä on irtisanottavien vähentämisjärjestys eli missä järjestyksessä työntekijöitä irtisanotaan?

Vähentämisjärjestyksessä noudatetaan työehtosopimusta, ellei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa (4§ 6. mom) on sovittu vähentämisjärjestyksestä näin: ”Irtisanomisen (ja lomauttamisen) yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan (tai lomautetaan) yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä, vaikeasti työllistettäviä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Toissijaisesti kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään.”

Millä tavalla työnantaja käytännössä selvittää työntekijän aseman vähentämisjärjestyksessä?

Työnantaja tietää työntekijöiden työsuhteiden pituudet. Jos työnantajalla on esimerkiksi työntekijän huoltovelvollisuus tiedossa, tämä tulee vähentämisjärjestyksessä ottaa huomioon.

Miten varmennetaan etukäteen, että sosiaalinen tilanne perheessä on selvitetty tai terveydentilan huomiointi on tehty?

Muista kertoa tilanteestasi, esim. huoltovelvollisuuden määrästä, työnantajallesi hyvissä ajoin.

Miten raskaus ja äitiysvapaalla olevia kohdellaan yt-neuvotteluissa?

Äitiys-, perhe-, vanhempain- tai hoitovapaalla (huom. ei koske osittaista hoitovapaata) olevat ovat automaattisesti mukana yt-neuvotteluiden piirissä, mutta heitä koskee irtisanomissuoja. Heitä ei saa irtisanoa, ellei työnantajan toiminta lopu kokonaan.

Raskaana olevan osalta noudatetaan sääntöä, jonka mukaan raskaana olevan työntekijän irtisanomisen katsotaan johtuneen raskaudesta edellyttäen, että työnantaja on tietoinen raskaudesta. Jos raskaana oleva irtisanotaan, irtisanominen on laiton, ellei työnantaja pysty todistamaan, että raskaana oleva on valittu irtisanottavaksi hyväksyttävästä syystä

(esim. jos raskaana oleva työntekijä ei pystyisi tekemään, jotain työtehtävää, jonka työpaikan säilyttäneet ovat hallinneet).

Muista siis kertoa raskaudestasi työnantajalle.

Miten pääsen ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäiville (ns.eläkeputkeen)?

Vapaaehtoisiin ratkaisuihin antaa mahdollisuuden Postin Uusi Polku-ohjelma. Lisäpäiville pääsee, jos 1957 ja sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta 500 ansiosidonnaisen päivärahan aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteen loppuessa henkilön täytyy olla vähintään 59 vuotta ja 1 kk vanha.

Kuinka työntekijälle ilmoitetaan irtisanomisesta?

Jokaisen kanssa tulee käydä henkilökohtaiset keskustelut irtisanomisesta. PAUn jäsenen kannattaa ottaa keskusteluihin mukaan työpaikan luottamusmies tai pääluottamusmies.

Mikäli henkilö on pitkällä poissaololla, irtisanominen voidaan toimittaa myös kirjeitse. Työnantaja ohjeistaa omia esimiehiään yt-neuvotteluiden jälkeen irtisanomiskeskustelujen käynnistämisestä.

Kuka tekee työt, kun väki on irtisanottu?

Se on työnantajan huoli. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työt tulee hoidettua.

Työntekijät tekevät työt työsopimuksessa olevan ja työvuoroluetteloon etukäteen merkityn työajan puitteissa normaalijoutuisuudella kaikki tauot pitäen. Ylitöiden tekeminen perustuu lain mukaan aina vapaaehtoisuuteen.

Mitä tarkoitetaan työnantajan uudelleensijoitusvelvollisuudella?

Irtisanomisaikana työnantajan tulee tarjota Postin sisällä vapaina olevia työpaikkoja irtisanotulle työntekijälle irtisanomisaikana. Tällöin avoinna olevan työpaikan tulee vastata työntekijän osaamista ja ammattitaitoa.

Mitä tarkoitetaan työnantajan takaisinottovelvoitteella?

Takaisinottovelvoite on määritelty työsopimuslaissa. Työnantajan on tarjottava aiempia työtehtäviä vastaavaa työtä TE-toimistoon (työvoimatoimisto) ilmoittautuneelle irtisanotulle työnhakijalle. Takaisinottovelvollisuuden pituus on yhdeksän kuukautta.

Jos pääsen takaisin töihin Postiin irtisanomisen jälkeen, palkataanko minut vanhana vai uutena työntekijänä?

Jos työsuhteesi katkos on alle kahdeksan päivää, sinut palkataan vanhana työntekijänä.

Voiko työnantaja palkata minut määräaikaiseksi, vaikka olen ollut ennen irtisanomista vakituinen?

Työnantaja voi tarjota sinulle myös määräaikaista työsopimusta.

Koskeeko uudelleensijoitus- ja takaisinottovelvoite myös määräaikaisia työntekijöitä?

Ei koske.

Kannattaako minun hakea Uusi polku-ohjelmaan?

Uuteen polkuun hakeutuminen on henkilökohtainen valinta. Jokainen tekee päätöksensä oman elämäntilanteensa mukaan.

Voiko Postin Uusi polku-ohjelmaan hakeutua myös yt-neuvotteluiden kohderyhmän ulkopuolelta?

Kyllä. Uusi polku-ohjelman palvelut on tarkoitettu kaikille Posti Oy:ssä ja Posti Kiinteistöt Oy:ssä työskenteleville työntekijöille Suomessa.

Otan Postin Uusi polku-ohjelman vastaan ja sanon itseni irti. Milloin saan ansiosidonnaista päivärahaa?

Rahallinen kertakorvaus jaksotetaan. Jaksotuksen jälkeen saat ansiosidonnaista päivärahaa. Koska irtisanoudut itse, sinulle tulee 90 päivän karenssi, joka kuluu jaksotuksen aikana.

Jos otan Uusi polku-ohjelman vastaan ja sanon itseni irti, olenko oikeutettu korotettuun ansiopäivärahaan?

Sinulle maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat: työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu, kuntouttava työtoiminta, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu.

Kerryttääkö Uusi polku-ohjelman rahallinen kertakorvaus eläkettä?

Ei kerrytä. Asia on vahvistettu työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

Kuinka verotus toimii Uusi polku-ohjelman rahallisessa kertakorvauksessa? Voinko saada myöhemmin niiden takia ”veromätkyjä?”

Koska korvaus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä eränä, kannattaa hankkia verotoimistosta vuosiverokortti. Sinulla on myös mahdollisuus pyytää tulontasausta ansiotulojen verotuksessa. Pyydä asiasta lisäselvitystä verotoimistosta tai vero.fi-verkkopalvelusta.

Kuulin, että alle 25-vuotias irtisanottu työntekijä voi jäädä ilman ansiosidonnaista päivärahaa. Voiko tämä olla mahdollista?

Periaatteessa kyllä. Alle 25-vuotias nuori, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on työttömyysetuutta saadakseen haettava vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa.

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee informoida työtöntä työnhakijaa yleisistä velvollisuuksista sekä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen saamisen keskeisistä edellytyksistä.

 

Esko Hietaniemi liittosihteeri

Jussi Saariketo työehtoasiantuntija

Iikka Avela lakimies

Postin yt-neuvotteluihin liittyviä uusia kysymyksiä ja vastauksia päivitetään PAUn verkkosivuille www.pau.fi