TES-infoa: Kysymyksiä ja vastauksia neuvottelutuloksesta.

9.12.2015

Posti-työnantaja tavoitteli tes-neuvotteluissa satojen eurojen leikkausta työntekijöiden kuukausiansioihin ja epäinhimillisiä työvuoroja sekä muutosturvasopimuksen poistamista. Tässä kerromme vastauksia keskeisimpiin kysymyksiin uudesta työeh-tosopimuksesta.

Aleneeko palkkani?

Ei alene, mitkään työnantajan tavoittelemat palkanalennukset eivät toteutuneet. Kaikkiin taulukkopalkkoihin tehdään 1.12.2015 lukien TYKAn (työllisyys- ja kasvusopimuksen) mukaiset yleiskorotukset 15 euroa / kk, kuitenkin vähintään 0,39 %, sanomalehdenjakelu 9 senttiä/tunti.

Maksetaanko jatkossa iltatyölisää, yötyölisää, lauantaityökorvausta, sunnuntaityökorvausta tai lisätyökorvausta tai aattopäivänlisää?

Kaikki nämä edellä mainitut lisät ja korvaukset maksetaan kuten ennenkin.

Mitä tapahtuu postityöntekijöiden erityisosaamiseen perustuville palkanosille, poistettiinko ne?

Kaikki ”moduulit” maksetaan, kuten ennenkin.

Mitä tapahtuu postinjakelun tilapäiselle urakointikorvaukselle?

Säilyy ennallaan.

Tuleeko sairausajan palkkaani heikennyksiä ja säilyykö sairaanhoidon taso entisellään?

Sairausajan palkanmaksu säilyy ennallaan ja sairaanhoitoon tai työterveyshuoltoon liittyviin asioihin ei tullut muutoksia.

Muuttuuko työaika jaksotyöksi, entä tuleeko muutoksia työvuoroluettelon pituuteen? Tiedänkö, milloin työpäiväni päättyy? Pienenevätkö ylityökorvaukset?

Ei tule jaksotyöaikaa. Työvuoroluettelo on jatkossakin laadittava neljän kalenteriviikon työjaksolle (sanomalehdenjakelussa kahden viikon jaksolle, kuljetustyössä ja varastoissa sama käytäntö kuin aiemmin).

Työvuoroluettelosta on ilmettävä päivittäisen säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta sekä työaikaan vaikuttavat päivittäiset lepoajat samalla tavalla kuin ennenkin. Työnantaja ei voi muuttaa työvuoroluetteloa jatkossakaan ilman lain edellyttämää painavaa syytä tai asianomaisen työntekijän suostumusta. Kokoaikaisen työntekijän työvuoro on jatkossakin suunniteltava 5–9 tunnin mittaiseksi. Ylitöistä maksetaan, kuten ennenkin.

 

Onko työvälineiden noutaminen työnantajan määräämästä paikasta tai niiden sinne takaisin vieminen, kulkeminen tai kuljetukseen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen työaikaa?

Kyllä on samoilla ohjeistuksilla, kuin aiemminkin.

Onko työsopimuksissa jatkossa työpaikka ja työpaikkakunta, laajeneeko työssäkäyntialue? Voiko työnantaja siirtää minut työskentelemään toisen kunnan tai kaupungin alueelle?

Sama käytäntö kuin aiemmin. Työssäkäyntialue ei laajene, ellei siitä paikallisesti sovita.

Onko jatkossa postinjakelureiteillä (esimerkiksi kärry, polkupyörä) pelkkää jakelutyötä?

Ei ole. Muussa kuin autolla suoritettavassa jakelutyössä työvuorot on suunniteltava niin, että suunnitellulla työvuorolla on myös muuta työtä kuin jakelureitillä tehtävää työtä.

Onko vuokratyöntekijöiden käyttö helpompaa kuin aiemmin?

Ei ole nyt yhtään helpompaa käyttää alihankintaa ja vuokratyövoimaa kuin muuallakaan, eli ollaan ihan saman lainsäädännön alla kuin työmarkkinoilla yleisesti.

Onko vuokratyöntekijöiden käyttö työnantajalle halvempaa?

Päinvastoin. Vuokratyövoiman käyttö esimerkiksi jakelu- ja käsittelytehtävissä tulee aina kalliimmaksi kuin oma henkilöstö – niissä samojen työehtojen noudattamisen lisäksi työnantaja maksaa siivun aina vuokrafirmalle vuokratyövoiman käyttämisestä.

Voiko irtisanomisen peruste olla vuokratyövoiman käyttö?

Ei voi. Irtisanomisperusteisiin ei ole tullut muutoksia. Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste edellyttää edelleen, että työ on vähentynyt. Jos työ on vähentynyt, irtisano-misperuste on olemassa.

Mitkä ovat vuokratyöntekijän oikeudet, kun hänet palkataan Postin palvelukseen?

Vuokratyössä käyttäjäyritys (Posti) saa vuokratyöntekijän työpanoksen ja käyttää työnjohto-oikeutta häneen. Muilta osin työnantajan vastuut ovat jakautuneet vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken. Esimerkiksi palkanmaksuvelvollisuus kuuluu vuokratyöyritykselle.

Vuokratyöntekijääkään ei saa asettaa perusteetta erilaiseen asemaan. Vuokratulla työntekijällä on myös lähtökohtaisesti oikeus käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamiin palveluihin ja yhteisiin järjestelyihin samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä.

 

Kuinka vuokratyöntekijöihin tulisi työpaikoilla suhtautua?

Muiden työntekijöiden tulee kohdella vuokratyöntekijöitä samalla tavoin kuin muitakin työkavereita.

Mitä muutosturvasopimuksen loppuminen käytännössä tarkoittaa?

Seuraavat tuet loppuvat:

- Muutosturvakorvausta maksettiin työntekijälle, joka irtisanottiin tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tuki oli parempi kuin nyt korvaavaksi sovittu Uusi polku ohjelma.

- Osa-aikatyön rajoittaminen perusjakelussa ja käsittelyssä.

- Takaisinottovelvoite lain mukaiseksi 9 kk. Takaisinottovelvoitteen aikana takaisin otetun henkilön työsuhteen ehdot ovat samat kuin uudella työntekijällä. Palkassa otetaan huomioon aiemmin kertyneet kokemusvuodet.

- Jos henkilö vastaanottaa irtisanomisen sijasta kauempaa työtä, maksetaan ainoastaan tessin mukainen muuttokorvaus.

- Osa-aikaistetun henkilön vuoden mittainen palkkatuki loppuu.

- Lomautuksen ajan koulutusvelvoite loppuu.

Muutosturvasopimuksen loppuminen helpottaa ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Muutosturvasopimuksessa oli ehtona, että haja-asutusalueilla postinjakelun alihankintaa ei laajenneta. Varsinkin yksittäisten haja-asutusreittien osalta voi tapahtua siirtymisiä alihankintaan, mikäli se on työnantajalle edullisempaa. Muutosturvasopimus myös esti sen, ettei tuotannollisissa tehtävissä käytetä vuokratyövoimaa, mikäli töitä voitaisiin tarjota takaisinottovelvollisuuden piirissä. Sopimuksen loppumisen jälkeen työnantaja voi siis käyttää myös vuokratyöntekijöitä takaisinottoaikana.

 

Vastaukset: Lakimies Iikka Avela, liittosihteeri Esko Hietaniemi ja työehtoasiantuntija Jussi Saariketo