TES-tiedote: Työehdot säilyvät ennallaan – palkankorotukset työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset.

30.11.2015

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat PALTA hyväksyivät tänään valtakunnansovittelija Minna Helteen tekemän sovintoesityksen. Esityksen mukaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehdot säilyvät ennallaan. Posti-työnantajan kaikki vaatimukset palkkojen ja työehtojen leikkaamisesta torjuttiin. Palkankorotuksissa noudatetaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista linjaa. Sopimuskauden pituus on yksitoista kuukautta (30.11.2015–31.10.2016).

Palkankorotukset

Palkkaliitteiden palkkaryhmiin ja taulukkopalkkoihin tehdään 1.12.2015 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotus seuraavasti:

Palkkaliite N: 15 euroa kuukaudelta
Palkkaliite C: 15 euroa kuukaudelta palkkaryhmissä 1-8 ja 0,39 % palkkaryhmissä 9-10

Palkkaliite Y: 15 euroa kuukaudelta
Palkkaliite P: 15 euroa kuukaudelta:
Palkkaliite D: 9 senttiä tunnilta

Palkkaliite M: 15 euroa kuukaudelta 

Henkilökohtaisia työsopimuksiin perustuvia palkkoja korotetaan 1.12.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksen määrällä 14,67 eurolla, kuitenkin vähintään 0,39 %. Palkkaliitteiden muun Suomen ja pääkaupunkiseudun PKS palkankorotus on yhtä suuri. Työehtosopimuksen palkkaliitteiden C ja Y toimihenkilöiden henkilökohtaista palkanosaa ei koroteta.

Taulukkopalkkojen lisäksi korotetaan työhönsidonnaisuuslisää, lauantaityökorvausta varastotyössä ja yötyölisää yötyön aikahyvityksen yhteydessä, osoitteettomien lähetysten erillisjakelun kappalekorvauksia sekä luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota 0,39 %.

Muita erityisvastuuseen tai erityisosaamiseen perustuvia lisiä tai muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia ei koroteta.

Työaikakorvausten tarkistukset tehdään lähinnä 1.12.2015 jälkeen alkavan työaikakorvausten laskentakauden alusta.

Muutosturva

Muutosturva toteutetaan Posti Oy:ssä ja Posti Kiinteistöt Oy:ssä jatkossa Uusi Polku-ohjelman pohjalta. Ohjelman tavoitteena on tukea työntekijöiden uudelleentyöllistymistä muutostilanteissa. Ohjelma käsitellään konsernineuvottelukunnassa. Sopimuskauden aikana Uusi Polku-ohjelmaan ei tehdä muutoksia, ellei siitä sovita erikseen konsernin neuvottelukunnassa.

Palkkamallityöryhmän perustaminen

Työehtosopimusosapuolet asettavat palkkamallityöryhmän (3+3), jonka tavoitteena on 30.6.2016 mennessä rakentaa uusi nykyistä yksinkertaisempi palkkamalli nykyisten P ja D palkkaliitteiden tilalle.

Sairaanhoito

Työehtosopimuksen osapuolet asettavat työryhmän, jonka tehtävänä on 30.4.2016 mennessä tarkastella työehtosopimuksen liitteen 6 sairaanhoidon määräysten, ns. PostiKotelon sairaanhoitoa koskevien määräysten sekä Posti Oy:n ja Posti Kiinteistöt Oy:n palveluksessa olevien sairaanhoidon järjestämisestä ja sisällöstä annettujen ohjeitten sekä työpaikkaterveydenhuollon päätöksentekojärjestelmien ajanmukaisuutta ja vaikuttavuutta ja tehdä tarvittavat esitykset määräysten muuttamiseksi.

Osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskeva palkkaliite (mainosjakelu)

Työehtosopimuksen osapuolet asettavat työryhmän, jonka tavoitteena on uudistaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevan palkkaliitteen määräykset 30.4.2016 mennessä. Työryhmän tavoitteena on sen jälkeen seurata ja tukea sopimuskauden loppuun saakka uusittavien määräysten käyttöönottoa.

Posti-konsernia koskevat pöytäkirjat

Postia koskevien konserni-kohtaisten pöytäkirjojen, jotka koskevat muutosturvaa ja alihankintaa jakelutehtävissä, voimassaolo on päättynyt.

Matkakustannusten korvaukset

Matkakustannusten korvausten euromäärä tarkistetaan vuonna 2016 Verohallinnon niitä koskevan päätöksen mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, puh. 050 340 3217
Esko Hietaniemi, liittosihteeri, puh. 0400 467 788

Jussi Saariketo, työehtosihteeri, puh. 044 268 5110