TES-infoa: Näin posti leikkaisi työntekijöiltään!

29.10.2015

Posti-työnantaja tavoittelee tes-neuvotteluissa satojen eurojen leikkausta työntekijöiden kuukausiansioihin ja epäinhimillisiä työvuoroja sekä muutosturvasopimuksen poistamista. SOL:n kanssa on tehty sopimus vuokratyövoiman käytöstä. Postin tarkoitus on jatkossa hoitaa vain minimiresurssi omalla vakituisella henkilöstöllä ja kaikki tämän lisäksi tarvittava työvoima olisi vuokratyövoimaa.

Työnantajan neuvotteluissa esittämät vaatimukset


* Osa-aikatyöntekijöiden 20 %:n lisätyökorvaus poistetaan.


* Iltatyölisä poistetaan lähes kokonaan. Kello 18.00–23.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava iltatyölisä 20 % yksinkertaisesta tuntipalkasta muutetaan 0,43 euroon tunnilta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen iltatyölisä putoaa noin kolmeen prosenttiin tuntipalkasta.


* Kello 23.00–05.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava 30 % yötyölisä muutetaan 0,65 euroon tunnilta. Sama muutos tehtäisiin sanomalehdenjakajien osalta.
Tämä tarkoittaa sitä, että yötyölisä putoaa noin viiteen prosenttiin tuntipalkasta. Sanomalehdenjakelussa suunnitellusta työkokonaisuudesta maksettavaa suoritepalkkaa ei kerrota enää kertoimella 1,3 tai 1,15 eli yökorotus poistetaan. Käytännössä sanomalehdenjakajien ja muiden pelkkää yötyötä tekevien palkka putoaa lähes 30 %.

* Yötyölisä yötyön jatkotunneilta poistetaan.
Työehtosopimuksen mukaan, jos viimeistään kello 04.00 aloitettu työ jatkuu kello 06.00 jälkeen, maksetaan yötyölisää myös kello 06.00 jälkeen tehdystä työstä ensimmäiseen vähintään kahden tunnin pituiseen yhdenjaksoiseen lepoaikaan asti, kuitenkin enintään kello 12.00 asti. Työnantajan esityksen mukaan yötyölisää näissä tilanteissa ei enää maksettaisi.
Määräyksen erityinen merkitys on ollut siinä, että Posti ei ole siirtänyt perusjakelua yötyöksi eli yhdistänyt jakeluverkkoja varhaisjakelun kanssa.

* Lauantaityökorvaukset poistetaan.
Arkilauantaina kello 06.00 - 18.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lauantaityökorvauksena 25 % yksinkertaisesta tuntipalkasta. Varastotyössä arkilauantaina kello 13.00 - 24.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lauantaityökorvausta pääkaupunkiseudulla 5,57 euroa tunnilta ja muualla 5,38 euroa tunnilta. Nämä työnantaja esittää poistettavaksi.

* Sunnuntaityökorvausta heikennetään.
Sunnuntaityökorvausta ei makseta enää sunnuntaityökorvaukseen oikeuttavaa päivää edeltävältä päivältä klo 18.00–24.00 välisenä aikana tehdystä työstä. Pääsiäislauantailta sekä juhannus- ja jouluaatolta tehdystä työstä ei makseta jatkossa mitään lisäkorvausta.


* Hälytysluonteisen työn korvauksia heikennetään.

* Kaikki postityöntekijöiden erityisosaamiseen perustuvat palkanosat poistetaan.
Näitä ovat koulutusvastaavan tehtävä 102,52 €, vastuu prosessin tai sen osan ohjauksesta/toiminnasta (tuotevirranohjaaja) 102,52 €, asiakasvastuu (esim. ruokakuljetukset) 102,52 €, vaativa erityistehtävä (jakaja, joka työskentelee vähintään neljässä jakelun lähtötoimipaikassa ja osoite- ja tiedotuspalvelutyö)102,52 €, trukkilisä 102,52 € ja osoitehuoltajan vaativa erityistehtävä 79,73 €.
Vain moduuli koskien vastuuta ryhmän toiminnasta (jrv tai rv) jäisi (216,43 €).


* Postinjakelun tilapäinen urakointi poistetaan.
Toisen reitin tilapäisestä urakoinnista ei makseta enää mitään korvausta. Nykyisen työehtosopimuksen mukaan toisen reitin urakointikorvaus on 1,65 kertaa tuntipalkkaa vastaava korvaus.


* Tunti- ja suoritepalkkaisen työntekijän sairausajan palkkaa heikennetään.
Sairausajan palkkaa maksetaan työkyvyttömyysaikaan sisältyvien työpäivien työtunneilta, ei enää sisältyviltä työpäiviltä.


* Palkanmaksu osasairausvapaalla ja osasairauspäivärahan ajalta harkinnanvaraiseksi.
Työnantaja maksaisi jatkossa palkan vain työssäoloajalta.


* Työnantaja haluaa siirtyä jaksotyöaikaan. Jaksotyössä työvuoroluettelo laadittaisiin kahden viikon ajanjaksolle.

Kahden viikon jakson säännöllinen työaika voisi olla enintään 88 tuntia ja päivittäinen työvuoro 4-10 tuntia (poikkeuksena kuljetus, jossa työvuoro olisi 4-13 tuntia). Työvuoroluettelosta ilmenisi päivittäisen säännöllisen työajan alkamisajankohta, suunniteltu päättymisajankohta sekä työntekijän vapaapäivät.
Suunniteltu päättymisajankohta tarkoittaa sitä, että työnantaja voi ilmoittaa työpäivän kuluessa milloin työpäivä päättyy. Jos työvuoroluetteloon on merkitty työpäivän suunnitelluksi päättymisajaksi klo. 14.00, se voikin työnantajan ilmoituksella päättyä vasta klo. 16.00 tai jo klo 12. Työntekijä ei voi enää ennakoida ja olla varma työpäiviensä pituudesta. Muutoksella työnantaja haluaa päästä eroon ylityötunneista.


* Nähtäväksi asetettua työvuoroluetteloa voi muuttaa vain työaikalain mukaisesta painavasta syystä. Työnantaja haluaa määritellä painavan syyn työehtosopimuksessa seuraavasti: ”Painava syy muuttaa työvuoroluetteloa voi syntyä sellaisesta äkillisestä tapahtumasta, jota työnantaja ei kohtuullisin toimenpitein ole voinut ennakoida”.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa mistä tahansa syystä, niin kuin parhaaksi näkee. Jos työvuoroluettelossa on suunniteltu työajan alkamisajankohdaksi klo 7 ja postikuljetus viivästyy, niin työajan alkamisajankohta voidaan siirtää alkamaan esim. klo 10. Edellä mainitusta muutoksesta ei korvattaisi mitään.


* Työvälineiden noutaminen työnantajan määräämästä paikasta tai niiden sinne takaisin vieminen, kulkeminen tai kuljetukseen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen eivät ole enää työaikaa, josta ei makseta palkkaa.


* Työsopimuksen työpaikka ja työpaikkakunta käsitteestä luovutaan.
Työnantaja saa yksipuolisesti päättää ilman mitään reunaehtoja työssäkäynti-alueen laajuudesta. Työntekijä sitoutuu työsopimuksella vaihtamaan työpistettä sinne minne työnantaja kulloinkin osoittaa, esimerkiksi Helsingistä Lohjalle, Tammisaareen tai Hyvinkäälle tai Oulusta Kajaaniin, Kemiin tai Rovaniemelle.


* Työnantajan tarjoamaa sairaanhoidon tasoa heikennetään.
Merkittävin muutos koskee fysikaalisen hoidon heikentämistä enintään 7 kertaan vuodessa. Työn yksipuolistaminen aiheuttaa jo nyt sen, että fysikaaliselle hoidolle on tarvetta.


* Työnantaja tekee työvuoroista epäinhimillisiä poistamalla työehtosopimuksesta seuraavan määräyksen: Postinjakelutyössä muussa kuin autolla suoritettavassa jakelutyössä työvuorot on suunniteltava niin, että suunnitellulla työvuorolla on myös muuta työtä kuin jakelureitillä tehtävää työtä.
Jakajien työvuorot voidaan suunnitella niin, että ne pitävät sisällään pelkkää jakelua. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että polkupyörä- tai kärryreitillä jakajalla tulisi olla valmiuksia jakaa kymmenen tunnin jakeluosuuksia (työvuoron pituus vähintään neljä ja enintään kymmenen tuntia). Taajama-alueella tällainen jakelureitti voisi tarkoittaa noin 200 kappaletta nelikerroksisia ”hikirappuja”, polkupyöräreitillä täyden postitaakan kanssa kymmenien kilometrien jakeluosuuksia. Nykyohjeistuksen mukaan tähän kykenemätön jakaja on alisuoriutuja, joka voidaan jopa irtisanoa.


* Rahakorvausten vaihtaminen joustovapaaksi heikkenee.


* Vuosityöajan lyhennyskarttuma heikkenee uusilla työntekijöillä ja osalla sanomalehdenjakajia.


* Kausityöntekijöitä halutaan käyttää nykyistä kesä- ja joulukautta laajemmin.
Koululaisia ja opiskelijoita, joille maksetaan 90 % alimman palkkaryhmän taulukko-palkasta, käytettäisiin nykyistä laajemmin, käytännössä viiden kuukauden ajan.


* Työntekijän lomauttamisessa voidaan käyttää nykyistä lyhyempää ilmoitusaikaa.


* Ulkopuolisen työvoiman käytössä mahdollistettava myös muiden työehtosopimusten käyttö.
Alihankintaa tai vuokratyövoimaa koskevien sopimusten osalta vaatimusta Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen noudattamisesta rajoitetaan, jotta vuokratyövoimaa voitaisiin käyttää huonommilla työehdoilla.


* Muutosturvaa koskevaa sopimusta ei enää uusita.
Työntekijöiden irtisanominen ja osa-aikaistaminen tulee Postille entistä helpommaksi ja halvemmaksi. Posti-konsernissa tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotuille työntekijöille ja toimihenkilöille ei makseta enää työsuhteen kestoon perustuvaa irtisanomisrahaa. Korvaus on tarkoittanut kokoaikaiselle työntekijälle keskimäärin noin 4 000-12 000 euron kertakorvausta.
Muutosturvasopimuksen mukaan postityö (perusjakelu ja käsittely) järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokoaikaiseksi työksi. Jos sopimus lakkaa, työnantajan mahdollisuudet työntekijöiden osa-aikaistamiseen helpottuvat.
Muutosturvasopimuksella on sovittu myös irtisanottujen takaisinottovelvoitteen pidentämisestä, postinjakelun alihankinnan rajoittamisesta, uudelleensijoitettujen muuttokorvauksesta, osa-aikaistettujen työntekijöiden palkan suojaosuudesta ja työnantajan koulutusvelvollisuudesta lomautusten yhteydessä. Nämä poistuvat, jos muutosturvasopimusta ei jatketa.
Postin toimitusjohtajalta ja johtoryhmältä muutosturvaa ei poisteta. Esimerkiksi toimitusjohtaja Heikki Malisen irtisanomiskorvaus vastaa vuoden palkkaa (6 kk työssäolovelvoitteeton irtisanomisaika ja 6 kk irtisanomiskorvaus) eli on yli puoli miljoonaa euroa (lähde: posti.com: toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen).