Infoa: Takaisinottovelvollisuus tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa

9.9.2015

Posti-konsernista tuotannollisin ja taloudellisin (tuta) perustein irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuudesta on sovittu Posti- ja logistiikka-alan unionin ja Postin välillä muutosturvasopimuksessa.

Muutosturvasopimuksessa on sovittu, että työsopimuslain yhdeksän (9) kuukauden takaisinottovelvollisuuden sijasta käytetään tuotantotehtävistä irtisanottujen osalta 13 kuukauden ajanjaksoa. Tuotantotehtävillä tarkoitetaan tässä yhteydessä palkkaliitteiden P, D, N, M mukaisia tehtäviä.

Jos irtisanotulle työntekijälle, tarjotaan takaisinottovelvoitteen aikana aiempia työtehtäviä vastaavaa työtä, katsotaan hänen työsuhteensa palvelussuhteen ehtojen osalta jatkuneen keskeytyksettä eli hän palaa ns. ”vanhana työntekijänä”. Takaisinottovelvollisuus alkaa työsuhteen irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että henkilö on työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto).

Palvelussuhteen ehdot säilyvät ennallaan

Kun työntekijän palvelussuhteen ehtojen katsotaan jatkuneen keskeytyksettä esim. hänen vuosilomansa ansaintaoikeus, palkallisen sairausloman pituus ja irtisanomisaika säilyy sellaisenaan, mitä ne olivat ennen irtisanomista. Myös palkkaan vaikuttavat kokemusvuodet säilyvät ennallaan.

Esimerkki: Henkilö A on aloittanut Postissa 1.1.2010. Hänet irtisanottiin tuotannollisin ja taloudellisin perustein perusjakelusta 1.4.2014 lukien. A:n työsuhteeseen noudatettiin kahden kuukauden irtisanomisaikaa. A oli kuukauden työttömänä ja palasi takaisin Postiin 1.7.2014. Heinäkuussa 2014 työsuhteen ehdot olivat siis työehtosopimuksen kirjausten mukaan seuraavat:

MUUTOSTURVASOPIMUS        

Yhdenjaksoisen työsuhteen alkupvä 1.1.2010*

Palkallisen sairausajan pituus 5 vkoa

Irtisanomisaika 2 kk

Kokemusvuodet 2 v. mutta alle 6 v. Lomaa kertyy 2,5 arkipäivää / kk

ILMAN MUUTOSTURVASOPIMUSTA

Yhdenjaks. työsuhteen alkupvä  1.7.2014

Palkallisen sairausajan pituus 1 vko

Irtisanomisaika 14 päivää

Kokemusvuodet 2 v. mutta alle 6 v. Lomaa kertyy 2 arkipäivää / kk

 

*Työntekijän osalta on huolehdittava, että esimies kirjaa yhdenjaksoisen työsuhteen alkupäiväksi SAP HR-järjestelmään kyseisen päivän.