Kesäreititykset perusjakelussa ja muuta ajankohtaista

11.6.2015

Postin kesäreititykset

Postin tuotanto on ottanut perusjakelussa niin sanotun kesäreitityksen käyttöön, jonka johdosta alueilla on käyty 6 luvun (yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.

Perusteena toimilleen Posti kertoo kesäajan vähentyvät lähetysmäärät ja sen johdosta vähemmän työvoiman tarpeen. Kesäreititys on täysin työnantajan hanke. Siitä ei ole sovittu PAUn eikä valtakunnallisten tai alueellisten pääluottamusmiesten kanssa.

Luottamusmiesten tulee valvoa, että työvuoroihin osoitettu työaika riittää myös kausityöntekijöillä, työaikoja noudatetaan ja tauot pidetään. Työhön tuloaikoja täytyy myös noudattaa ja perusjakelutyö tehdään normaalijoutuisuudella/normaalilla työtahdilla. Myös kesähelteellä nesteytyksen ja tauotuksen pidentäminen terveyden kannalta on tarpeellista.

Ylitöiden tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ylityötä on työvuoroluetteloon merkityn työpäivän päättymisajan jälkeinen aika. Ylityöstä kieltäytymiseen ei tarvitse olla mitään syytä. Ylityöstä kieltäytyminen on lakiin perustuva oikeus. Työnantajan on järjestettävä työtehtävät siten, että työntekijä pääsee halutessaan poistumaan työpaikalta työajan loputtua. Mikäli työvuoron töistä osa jää tekemättä, tulee työntekijän ilmoittaa siitä työnjohdolle.

Ylityöstä kieltäytymistä ei saa käyttää työnantajaa vastaan minkäänlaisena painostustoimenpiteenä. Työntekijät eivät voi sopia yhteisesti ylityöstä kieltäytymisestä, koska sellainen toimenpide on työrauhavelvoitteen rikkomista. Jokaisella työntekijällä on sen sijaan oikeus kieltäytyä ylitöistä henkilökohtaisella tasolla.

Toisen reitin urakointi

Työehtosopimuksen mukaan, jos postinjakelussa kokoaikainen työntekijä tilapäisesti urakoi omaan työvuoroonsa kuulumattoman jakelureitin tai sen osan siksi, että toinen työntekijä on ennalta arvaamattomasti poissa, tilapäinen urakointi korvataan maksamalla työntekijälle hänen oman palkkansa lisäksi hänen urakoimaltaan suunnitellulta työajalta 1,65 – kertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus.

Työvuoroluetteloon merkityn työvuoron työajan mahdollista ylitystä ei korvata muulla tavoin. Työnantaja ja työntekijä sopivat tilapäisestä urakoinnista sekä urakointiosuuden suuruudesta ennen työn aloittamista. Tilapäisestä urakoinnista suoritettavaa korvausta ei huomioida laskettaessa työntekijän sairausajan palkkaa, vuosilomapalkkaa ja – korvausta, ylityö- ja työaikakorvauksia tai työehtosopimuksen mukaan määräytyviä muita palkkoja, lisiä tai korvauksia. Tässä on syytä huomioida, että jokaisen työntekijän on itse sovittava urakointiosuuden korvauksensa riittävän suureksi. Lisäksi huomioitavaa on, että urakointikorvausta maksetaan koko jakelureitin osalta, sisältäen sekä esityön että jakelun.

Osa-aikatyössä edellä sanottu urakointikorvaus maksetaan työntekijän työvuoroluetteloon merkityltä säännölliseltä työajalta. Osa-aikatyössä katsotaan työntekijän työvuoroluetteloon merkityn työajan ja työehtosopimuksen 5 §:n mukaisen kokoaikaisen vuorokautisen työajan välinen erotus lisätyöksi. Lisätyöstä maksetaan työehtosopimuksen 16 § 2 momentin mukainen lisätyökorvaus (20 % korotettu yksinkertainen tuntipalkka). Säännöllisen kokoaikaisen vuorokautisen työajan ylittävältä työajalta maksetaan työehtosopimuksen 16 § 7 momentin mukainen ylityökorvaus.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia urakointikorvauksen vaihtamisesta vastaavaksi joustovapaaksi.

 

Lisätietoja:

Työehtoasiantuntija Jussi Saariketo, puh: 044 268 5110