Tilapäiset työjärjestelyt vapaaehtoisia

15.2.2015

Posti otti helmikuun alussa käyttöön työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä sovitut tilapäiset työjärjestelyt. Näistä keskeisin on säännös, jonka mukaan tilapäiset työjärjestelyt perustuvat aina työntekijän vapaaehtoisuuteen.

Työterveyslääkärit saattavat joskus todeta työntekijän sairauden tai tapaturman mahdollistavan osoittaa hänelle sairauden ajaksi jotain muuta työsopimuksen mukaista työtä, jota työntekijä kykenee sairaudesta huolimatta tekemään. Tällaista työtä kutsutaan tilapäiseksi työksi.

Tilapäinen työ perustuu aina vapaehtoisuuteen. Työn pitää olla tarkoituksenmukaista ja sen tulee olla työsopimuksen mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä. Työntekijä voi myös työskennellä väliaikaisesti erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saada koulutusta.

Tilapäisessä työssä työsuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Tilapäisellä työjärjestelyllä ei saa koskaan olla työntekijän palkkaa alentavaa vaikutusta vaikka työaikaa tilapäisesti lyhennettäisiinkin. Toisin sanoen työntekijä saa vähintään oman normaalipalkkansa ja jos hän tekee paremmin palkattua työtä, maksetaan palkka sen mukaisesti.

Tilapäisiä työjärjestelyjä käytetään pääsääntöisesti lyhytaikaisissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, ei koskaan akuuteissa flunssa-, vatsatauti tai vastaavissa sairauksissa. Tilapäinen työjärjestely voi olla kestoltaan enintään 2x2 viikkoa. Työpaikalla muiden työntekijöiden työolot tai työehdot eivät saa heiketä järjestelmää käytettäessä.

Työntekijä ja lääkäri sopivat asian

Työterveyslääkäri saattaa suosittaa tilapäistä työtä ja kirjoittaa suosituksen siitä. Tilapäinen työjärjestely perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen eli suosituksen laatimisesta sovitaan työntekijän ja työterveyslääkärin välillä.

Lääkärintodistuksessa kuvataan mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttaa. Tilapäinen työ ei saa haitata vamman tai sairauden paranemista.

Työntekijä toimittaa suosituksen esimiehelle. Työpaikan esimies vastaa työjärjestelyn toteuttamisesta. Työntekijä voi ja hänen tulee aina pyytää työsuojeluvaltuutettu tai työsuojeluasiamies mukaan esimiehen kanssa käytävään tilapäisen työn suunnittelukeskusteluun. Työntekijä perehdytetään tilapäiseen työhön ja sen turvalliseen suorittamiseen. Seuraavana päivänä työterveyslääkäri ottaa yhteyttä ja kysyy työjärjestelyn onnistumisesta ja sopii työntekijän kanssa jatkosta.

Tilapäinen työjärjestely voidaan tarvittaessa keskeyttää. Tällöin työntekijä keskustelee esimiehen kanssa ja ottaa yhteyttä työterveyslääkäriin puhelimitse tai jättää hänelle soittopyynnön. Mikäli työterveyslääkäriä ei tavoiteta, niin sairasloman myöntää esimies tai muu lääkäri.

Hyviä kokemuksia muilta aloilta

Tilapäisistä työjärjestelyistä on kokemusta muita aloilta kuten metalli- ja paperiteollisuudesta, joissa järjestelmä on ollut käytössä pian kymmenen vuotta. Sovituilla säännöksillä on onnistuttu luomaan järjestelmä, jonka kaikki osapuolet ovat voineet hyväksyä. Uskon, että alan uudet säännökset selkeyttävät hiukan villiksi käynyttä keskustelua ja osittain jo eri tavoilla käyttöönotettuja menetelmiä.

Työntekijälle oleellista on järjestelmään osallistumisen vapaaehtoisuus, jota edunvalvojat seuraavat. Lääkärit tietävät nyt, että he voivat esittää tällaista, mutta osallistuminen siihen ei voi olla heidän saneluaan. Työnantaja saa käyttöönsä lähes väkisin ajamansa järjestelmän. Näin voinee olettaa kaikkien olevan uuteen sopimukseen tyytyväisiä.

Tilapäinen työjärjestely

Sairausloman sijasta ollaan työssä ja tehdään esimerkiksi:

* raskaan pakettilajittelun sijasta kirjelajittelua

* jakelutyön sijasta japi-listojen päivittämistä ja I-palvelua,

* myymälätyön sijasta toimitaan saliemäntänä ohjaten ja opastaen asiakkaita

* kuljetustehtävän sijasta tehdään sitä tukevia toimia, soittoja asiakkaille, tavaroiden keräilyä jne.

Korvaava työ

Sairausloman sijasta siirrytään väliaikaisesti tekemään jotain muuta kuin omassa työsopimuksessa sovittua tehtävää. Tämä edellyttää aina erillistä kirjallista sopimista esimerkiksi:

* varastotyöntekijä siirtyy postikeskukseen tekemään kirjelajittelua

* palveluneuvoja siirtyy terminaalin tekemään käsittelytyötä

 

Mika Roos/PAU