TES syntyi aikataulussa

4.11.2014

PAUn ja Palvelualojen työnantajaliitto PALTAn välisissä postialan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin lokakuun viimeisenä päivänä neuvottelutulos. Neuvottelujen tärkein tavoite, muutosturvasopimus, säilyy. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Uusi viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus (VVL) on voimassa 1.11.2014 - 31.10.2015.

Palkankorotukset noudattavat keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista linjaa. Palkkaliitteiden N, C, Y, P, D ja M palkkaryhmien taulukkopalkkoihin ja henkilökohtaisiin työsopimuksiin perustuviin palkkoihin tehdään 1.11.2014 lukien 0,4 % yleiskorotukset. Palkkataulukoiden pääkaupunkiseutulisä PKS 3 % lasketaan uudesta taulukkopalkasta. Työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa lasketaan uudesta taulukkopalkasta. Työaikakorvausten tarkistukset tehdään lähinnä 1.11.2014 jälkeen alkavan työaikakorvausten laskentakauden alusta.

Työsuojeluasiamiehille rahakorvaus

Työsuojeluasiamiehille maksetaan kertakorvauksena 150 euroa 1.3.2015 jälkeen seuraavan palkanmaksun yhteydessä ja 150 euroa 1.10.2015 jälkeen seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Työhönsidonnaisuuslisää lukuun ottamatta muita erityisvastuuseen tai erityisosaamiseen perustuvia lisiä tai muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia tai luottamusmies- ja työsuojelupalkkioita ei koroteta.

Matkakustannusten korvausten euromääriä tarkistetaan vuonna 2015 Verohallinnon niitä koskevan päätöksen mukaisesti.

Muutoksia VVL-tessiin

Arkipyhäkorvaus maksetaan kaikille nyt tuntipalkkaisille osa-aikatyöntekijöille. Aiemmin ollut 64 tunnin työssäoloedellytys neljän kalenteriviikon pituisen työvuoroluettelojakson aikana poistui (tes 8 § 5 mom).

Liukuvan työajan piirissä olevilta poistui vuoden lopulla tehtävä siirto liukumasaldosta (5-20 tuntia) joustovapaaksi. Tämä muutos oli jo sovittu toteutettavaksi kokeiluluonteisesti viime vuoden vaihteessa (tes 9 § 9 mom).

Työhönsidonnaisuuslisä nousi seuraavasti: Työhönsidonnaisuuslisä on enintään kahden tunnin väliseltä ajalta 7,00 euroa (5,23) ja yli kahden tunnin ajalta 13,00 euroa (10,44) (Tes 11 § 2 mom).

Tarkennettiin tekstiä perehdyttämislisästä seuraavasti: Perehdyttämislisää maksetaan perehdyttämiseen käytetyiltä tunneilta (tes 25 § 19 mom).

Muutosturvasopimus jatkuu

Muutosturvasopimuksen jatkaminen oli liiton tärkein tavoite, jota sovittiin jatkettavaksi sopimuskauden ajan 1.11.2014 - 31.10.2015. Tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotulle työntekijälle maksetaan edelleen samansuuruista muutosturvarahaa, kuin aiemmassakin sopimuksessa oli.

Ainoa olennainen muutos sopimuksessa on muutosturvarahan maksamisen jaksottaminen kahteen osaan. Työsuhteen päättyessä maksetaan muutosturvarahasta kolmen kuukauden osuus. Mikäli työntekijä palkataan kolmen kuukauden sisällä takaisin toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen, ei hänelle makseta jäljelle jäänyttä osaa muutosturvasta. Tällöin katsotaan hänen työsuhteensa palvelussuhteen ehtojen osalta jatkuneen keskeytyksettä, jos hän jatkaa aiempia työtehtäviä vastaavassa työssä. Ne työntekijät, joiden muutosturvarahan suuruus on pienempi kuin kolmen kuukauden palkka (alle kaksi vuotta työsuhteessa), saavat muutosturvarahan kokonaisuudessaan.

Sopimuskauden työryhmät

Tes-neuvottelujen yhteydessä käytiin vuonna 2014 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen syntyneitä erimielisyyksiä irtisanomisista ja vähentämisjärjestyksen noudattamisesta. Osa tapauksista ratkaistiin, mutta jäljelle jääneet erimielisyydet käydään läpi marraskuun aikana läpi työryhmässä. Tapaukset, joista ei päästä yhteisymmärrykseen voidaan saattaa tarvittaessa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Osana työehtosopimusratkaisua sovittiin useita työryhmiä tulevalle sopimuskaudelle. Työryhmien tehtävänä on uudistaa aiemmin sovittuja kirjauksia koko työehtosopimuksen ja palkkaliitteiden osalta seuraavasti.

Työehtosopimuksen uudistamistyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella ja tarvittaessa muuttaa työehtosopimuksen tekstien rakennetta. Työryhmän tehtävänä on myös koota yhteen ja tarkastella erillispöytäkirjoilla sovitut asiat ja tehdä niihin tarvittaessa muutoksia. Työryhmätyön keskeisenä tavoitteena on saada työehtosopimus helpommin sovellettavaan ja valvottavaan muotoon työpaikoilla. Uudistustyön tulee tapahtua kustannusneutraalisti.

Palkkalaskelma- ja työsopimustyöryhmä

Tehtävänä on yksinkertaistaa ja päivittää palkkalaskelman luettavuus ja ajantasaistaa työsopimuspohjat.

Palkkaliitteet C ja Y

Palkkaliitteiden C (toimihenkilötehtävät) ja Y (yritysmyynti) – työryhmän aikaa jatketaan 30.4.2015 saakka. Työryhmässä jatketaan viitetoimenkuvien tarkistamista ja tarvittaessa päivitetään niiden sisällöt.

Uusi palkkaliite P ja D-liitteiden tilalle

P- (viestinvälitys- ja kuljetustyö) ja D - (sanomalehdenjakelu) liitteiden uudistamistyöryhmän toimeksiantona on luoda uusi palkkaliite nykyisten palkkaliitteiden tilalle. Työryhmän tehtävänä on luoda alan töihin paremmin soveltuva palkkausjärjestelmä, joka tunnistaa palkkaliitteiden tehtävien osalta tuntiperusteisen ansion ja on kirjauksiltaan nykyisiä palkkaliitteitä selkeämpi. Palkkaliitteiden uudistaminen on osa työehtosopimuksen laajempaa yksinkertaistamista varten sovittua työryhmäkirjausta. Palkkaliitteen uudistamistyö pitää myös sisällään tavoitteen oman henkilöstön nykyistä laajemmasta käytöstä viestinvälitys- ja logistiikka-alan tehtävissä ja mahdollistaa työn tekeminen nykyistä paremmin kokoaikatyönä. Työryhmä voi pilotoida sopimuskaudella eri variaatioita palkkaus- ja työaikamalleista ja hyödyntää niistä saatavaa tietoa palkkaliitteiden uudistamistyössä.

Neuvottelujen yhteydessä sovittiin valmiiksi alustavat pelisäännöt yhdelle perusjakelussa ja käsittelytyössä kokeiltavalle palkkaryhmäpilotille. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa pilotissa on mahdollista kokeilla laajempaa työssäkäyntialuetta, sekä nykyistä vapaampia työaikakirjauksia mm. ylityökynnyksen ja työvuoroluettelon muuttamisen osalta. Pilotissa tulee hyödyntää myös joustovapaajärjestelmää työaikojen tasaamiseen nykyistä käytäntöä laajemmin. Pilotissa sovittiin myös käytettäväksi työvuoron pituudesta riippuvia kiinteitä taukoaikoja.

Pilotista saatavista kokemuksista pyydetään raportteja laajasti palkkaliitteiden uudistamistyöryhmän käyttöön. Pilotteja sovittiin kokeiltavan em. työtehtävissä yksi kutakin aluepäällikköaluetta kohden. Korvaukseksi pilottiin osallistuvalle työntekijälle sovittiin nykyistä P-liitteen isoa ja pientä moduulia vastaava summa kuukaudessa. Lisäksi pilottiin osallistuvalle työntekijälle taataan voimassa olevien tes- kirjausten mukainen ansiotaso tarvittaessa. Pilottiin osallistuvalla työntekijällä on yhden kuukauden irtisanoutumisaika joko omasta tai työnantajan aloitteesta. Pilotin kokeiluaika on 12.1 – 11.5.2015.

Palkkaliite M

Työehtosopimuksen osapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella palkkaliitteen M (varastotyö) olosuhdelisäkirjauksen selkeyttäminen sekä tarkastella palkkaliitteen M esimiestehtävien sijoittamista palkkaliitteeseen C kustannusneutraalisti.

Kuljetustyön palkkaliite K

Edellisellä sopimuskaudella sovitun palkkaliitettä K koskevan työryhmän määräaikaa jatketaan 30.9.2015 saakka.

Tilapäinen työ perustuu vapaaehtoisuuteen

Uutena asiana sovittiin tilapäisen työn pelisäännöt. Itellassa voidaan tilapäistä työtä käyttää tapauksissa, joissa työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Tällöin hänelle saattaa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Tilapäinen työ perustuu aina vapaehtoisuuteen. Sen pitää olla tarkoituksenmukaista ja työn tulee olla työsopimuksen mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä. Työntekijä voi myös työskennellä väliaikaisesti erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saada koulutusta.

Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa työterveyslääkärin antamassa lääkärintodistuksessa on kuvattava ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat. Ennen järjestelmän käyttöönottamista valmistellaan Itellan sisällä, yhteistyössä henkilöstön kanssa, näiden säännösten mukaiset täsmentävät ohjeet.

Selkeyttä sairaanhoitopalveluihin

Sovittiin, että Itella oikaisee palvelun tuottajille antamansa väärät tulkinnat. Ensimmäinen koskee fysikaalisen hoidon määrää ja oikeutta lähetteen saamiseen. Fysikaalisen hoidon määrää ei ole rajoitettu. Lähetteen fysikaalisen hoitoon voi saada aina lääkärin todetessa hoidon tarpeelliseksi.

Toiseksi täsmennettiin psykologin konsultaatiota. Ne hyväksytään pääsääntöisesti 1-5 käynniltä psykiatrin tai työterveyslääkärin määräämänä. Ennaltaehkäisevänä toimintana, ei sairaanhoitona, toteutettavien työterveyspsykologin neuvonta- ja ohjauskäyntien määrä on 1- 3 käyntiä.

Oikeus Mehiläisen palveluihin työ- ja lomamatkoilla

Kolmas täsmennetty asia on oikeus käyttää sairaanhoitopalveluja työ- ja lomamatkojen aikana. Työmatkalla ja loma-ajalla työntekijä voi kääntyä akuuteissa sairaustapauksissa aina Mehiläisen puoleen, jos paikkakunnalla sellainen on, vaikka hänelle muutoin olisi osoitettu muu terveyspalvelun tuottaja.

Kuntoutusrahalla muussa yrityksessä olevan lomaetu

Työntekijä, joka on kuntoutusrahan turvin esim. työkokeilussa tai oppisopimuskoulutuksessa muussa yrityksessä ja hänen työsuhteensa on voimassa Itellaan, kerryttää vuosilomaa Itellassa, mikäli hänelle ei ko. yrityksessä anneta vuosilomaa työkokeilun tai oppisopimuskauden aikana.

Yksimielisyyttä tes-tulkinnoista

Tes-neuvottelujen yhteydessä käytiin läpi syntyneitä erimielisyyksiä Viestinvälitys-ja logistiikka-alan työehtosopimuksen tulkinnoista. Seuraavissa asioissa saavutettiin yksimielinen näkemys:

- Vuosilomapalkan maksaminen. Määräaikaisten loman ansainta, kun on katkoja työsuhteessa.

- Koeajan määrittely työsuhteen kestäessä. Sovittu koeaika ei oikeuta purkamaan työsuhdetta päättymään koeajan perusteella, vaan ainoastaan palauttamaan työsuhteen ennen muutosta olleeseen oikeustilaan.

- Ateriakorvaus maksetaan myyntityössä olevilla toimihenkilöille, jos heillä ei ole liukuvan työajan puitteissa olevan tauon (11.00 – 13.30) välisenä aikana mahdollisuutta käyttää matkan aikana Itellan sopimusruokapaikkaa.

 

Lisätietoja:

Liittosihteeri Esko Hietaniemi, puh. 0400 467 788

Työehtoasiantuntija Pertti Miettinen, puh. 040 735 7262

Työympäristöasiantuntija Mika Roos, puh. 0400 706 498