Osasairauspäivärahan turvin takaisin työhön normipalkalla!

23.9.2014

PAU on sopinut Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksilla osasairauspäivärahan ehdoista. Työntekijän ja työnantajan sopiessa osasairaus-päivärahan käytöstä työntekijälle maksetaan ns. hänen normaali palkkansa, vaikka työaikaa lyhennetään. Työnantajan maksaessa osa-aikatyön aikana täyttä kokoaikatyön palkkaa, Kelan osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle.

Kenelle osasairauspäivärahaa?

Osasairauspäiväraha perustuu vapaaehtoisuuteen ja sairauslomalta osa-aikaiseen työhön palaamiseen tulee aina olla työntekijän suostumus. Aloite järjestelyyn voi tulla työntekijältä, työterveyslääkäriltä tai työnantajalta.

Osasairauspäivärahaa voi saada, kun on työkyvytön työhönsä, mutta kykenee tekemään osan työtehtävistään terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta:

• on kokoaikaisessa työsuhteessa tai työskentelee samanaikaisesti useammassa osa-aikatyössä vähintään 35 h / viikko

• vähentää työskentelyään määräaikaisesti 40–60 %.

Milloin osasairauspäivärahalle?

Osasairauspäiväraha voi alkaa aikaisintaan sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää) jälkeen. Omavastuuaikana ei voi työskennellä.

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä. Osa-aikatyöstä on sovittava vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiseksi ajaksi. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

Työkyvyn arviointi

Työterveyslääkäri laatii lääkärinlausunnon B osasairauspäivärahaa varten. Lausunnossa lääkäri arvioi työntekijän toimintakyvyn riittävyyttä työn vaatimuksiin sekä työkyvyttömyyden kestoa. Lääkärin tulee ottaa kantaa myös siihen, voiko työntekijä työkyvyttömyydestään huolimatta palata työhön osa-aikaisesti, ilman että työ vaarantaa hänen terveyttään ja toipumistaan.

Toimet työpaikalla

Työntekijä ja esimies allekirjoittavat määräaikaisen työsopimuksen osasairauspäivärahakauden ajaksi. Työsopimuksessa sovitaan työajasta ja työtehtävistä osasairauspäivärahakauden aikana. Työntekijä palaa osa-aikatyöhön omalle työpaikalleen. Hän voi tehdä osa-aikaisesti kaikkia tai osaa omista työtehtävistään. Jos hän ei terveydentilansa vuoksi kykene niitä tekemään, hän voi esimiehen kanssa sopia myös muista työtehtävistä osasairauspäivärahakauden ajaksi.

Esimiehen tehtävänä on työjärjestelyjen suunnittelu ja organisointi sekä työyhteisön kokonaistilanteen huomiointi.

Työyhteisöä informoidaan osasairauspäiväraha-kauden aikaisista järjestelyistä. Työntekijä ja työnantaja sopivat, kuka kertoo ja mitä kerrotaan.

Osasairauspäiväraha itsenäinen etuus

Osasairauspäivärahasta on säädetty sairausvakuutuslaissa. Se on itsenäinen etuus, eikä osasairauspäivärahalla olo kasvata Kelan maksamien sv-päivärahapäivien määrää.

Osasairauspäiväraha ja vuosiloma

Osasairauspäivärahakaudelle ei voi sijoittaa vuosilomaa. Työskentelyssä voi olla lyhyt katkos esim. flunssaloman johdosta, jos työskentely päättyy yli 10 päiväksi, päättyy osasairauspäivärahan maksaminen ja työntekijä siirtyy sv-päivärahalle, mikäli työehtosopimuksen mukainen sairausajan palkanmaksukausi on päättynyt.

Osasairauspäiväraha, uusi sairausloma ja sairausajan palkka

Osasairauspäivärahalla työskentelyn ei katsota katkaisevan työehtosopimuksessa mainittua työkyvyttömyysjakson yhdenjaksoisuutta vaikka työskentely kestäisi yli 30 kalenteripäivää.

 

Lisätietoja saa työehtosopimuksesta, työsuojelu-valtuutetuilta ja osoitteesta www.kela.fi

Mika Roos

työympäristöasiantuntija