KÄSITTELYN YT-TIEDOTE 1/2014: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 4.8.2014

5.8.2014

Itella vähentämässä väkeä jälleen YT-neuvottelut alkavat taas – nyt vuorossa postikeskukset.

Itella Posti Oy ilmoitti tänään käynnistävänsä yhteis-toimintaneuvottelut palvelutuotannon lajittelutoiminnoissa Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen postikeskuksissa. Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu yhteensä 1866 postikeskusten postityöntekijää sekä Vantaan Ulkomaanposti-yksikön postityöntekijät. Itellan mukaan perusteet yt-menettelylle ovat mm. viestinnän sähköistyminen ja talouden laskusuhdanteessa kiihtynyt kirjevolyymien lasku sekä yrityksen heikentynyt kannattavuus.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU pitää ilmoitettua vähennystarvetta liian suurena. Aiemmin tänä vuonna yrityksessä käydyt yt-neuvottelut ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi. Lisäksi PAU pelkää lajittelutoiminnan keskittämisten vaarantavan postinkulun koko valtakunnassa.

Mitä – missä – milloin?

Itella ilmoittaa uudelleenjärjestelyssään ryhmittelevänsä toimintojaan uudelleen ja joitakin lajittelueriä suunnitellaan siirrettäväksi paikkakunnalta toiselle keskittäen lajittelutoimintoja konekeskuksiin. Itellan mukaan yt-menettelyn jälkeenkin lajittelutoiminta jatkuu kaikilla em. paikkakunnilla, mutta vähenee eniten Seinäjoella ja Jyväskylässä, joissa irtisanomistarve on enintään 75 työntekijää.

Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun ja Turun postikeskuksissa ja Vantaan Ulkomaanposti-yksikössä tarvittavat muutokset voidaan työnantajan mukaan toteuttaa määräaikaisten työsopimusten päättymisten myötä ja Itellan vapaaehtoisen Uusi Polku – ohjelman kautta tai muuna ns. luonnollisena poistumana. Henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvottelujen aikana. Itella arvioi toteuttavansa suunnitellut vähennykset lokakuussa 2014.

Yhteistoimintaneuvottelut käydään alueellisesti ja ne alkavat maanantaina 11.8.2014 ja niiden arvioitu kesto on kuusi viikkoa.

Muutosturvasopimuksen keskeinen sisältö

Sopimusta sovelletaan Itella-konsernissa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käytävien yt-menettelyjen yhteydessä.

Muutosturvakokonaisuus pitää sisällään muutosturvarahan, joka maksetaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotulle työntekijälle seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto                              Irtisanomisaika Muutosturvaraha

Enintään vuoden                                  14 päivää           2 kuukautta

Yli 1 vuosi mutta enintään 2 vuotta        1 kuukausi         3 kuukautta

Yli 2 vuotta mutta enintään 4 vuotta       1 kuukausi         4 kuukautta

Yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta       2 kuukautta        5 kuukautta

Yli 8 vuotta                                          4 kuukautta       6 kuukautta

Yli 12 vuotta                                        6 kuukautta       6 kuukautta

 

* Muutosturvaraha maksetaan työsuhteen päättyessä. Muutosturvasta suoritetaan ennakonpidätys ja ay-jäsenmaksu.

* Irtisanomisajan työvelvoitteesta on neuvoteltava osana yhteistoimintamenettelyä

* Itella pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan pienentämään irtisanottavaksi joutuvien määrää vapaaehtoisilla ratkaisuilla huomioiden konsernissa avautuvat vapaat työpaikat.

* Työsopimuslain yhdeksän kuukauden takaisinottovelvoitteen sijasta käytetään tuotantotehtävistä irtisanottujen osalta 13 kuukauden ajanjaksoa.

* Lomautuksiin päättyvissä yhteistoimintaneuvotteluissa sovitaan aina koulutuksen järjestämisestä lomautuksen yhteydessä. Koulutuksen kesto on vähintään kolme päivää ja yli 60 päivän lomautuksissa vähintään kuusi päivää.

* Taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanottua henkilöä joka uudelleen sijoitetaan siten, että hänen työmatkansa pitenee joko matkan tai ajan suhteen oleellisesti, tuetaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaisen muuttokorvauksen lisäksi irtisanomisajan palkkaa vastaavalla korvauksella (kuitenkin enintään 3 kk).

* Osa-aikaistamista vältetään. Mikäli työaikoja kuitenkin alennetaan tuotannollisin tai taloudellisin perustein, määritellään vähintään kuusi kuukautta pysyvässä työ-suhteessa olleille henkilöille henkilökohtaiseen palkkaan suojaosuus, jonka suuruus on kolmasosa aiheutuvasta peruspalkan alenemisesta. Suojaosuutta maksetaan 1 vuoden ajan. Palkkatakuun piirissä olevilla on velvollisuus ottaa vastaan lisätyötä. Takuupalkan ja varsinaisen peruspalkan yhteismäärä ei voi ylittää vas-taavasta kokoaikatyöstä maksettavaa palkkaa. Määräystä ei sovelleta D-palkkaliitteen mukaisessa urakkatyössä.

* Tuotannollisissa tehtävissä, joihin on tarjolla takaisinottovelvoitteen piirissä olevia henkilöitä, ei sopimuskauden aikana käytetä vuokratyövoimaa.

* Jos irtisanotulle työntekijälle tarjotaan takaisinottovelvoitteen aikana aiempia työtehtäviä vastaavaa työtä, katsotaan hänen työsuhteensa palvelussuhteen ehtojen osalta jatkuneen keskeytyksettä.

PAU tekee kaikkensa jäsenistön eteen

PAUn neuvottelijat tekevät luonnollisesti kaikkensa irtisanottavien määrän minimoimiseksi. Ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen, pääluottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutettuun. Edunvalvojien tarkemmat yhteystiedot (plm, tsv) löydät esim. PAUn verkkosivuilta www.pau.fi/edunvalvonta.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti

Tiedotamme käsittelyn yt:n aikana jäsenistöä säännöllisesti työpaikoille toimitettavilla tiedotteilla. Lisäksi liiton verkkosivuille (www.pau.fi → jäsensivut) päivitetään neuvotteluihin, muutosturvaan ja työttömyysturvaan liittyvää aineistoa.

Lisätietoa PAUn jäseniä edustavilta neuvottelijoilta ja liiton toimitsijoilta:

Pääluottamusmies Helsinki POK, Jari Pellikka puh. 050 431 1227

Pääluottamusmies Vantaa ULK, Isto Kuusisto puh. 040 822 9515

Pääluottamusmies Tampere POK, Pertti Kivinen puh. 040 732 2590

Pääluottamusmies Kuopio POK, Timo Peippo puh. 0400 733 512

Pääluottamusmies Oulu POK, Antero Saukkonen puh. 0400 683 372

Varapääluottamusmies Turku POK, Mauri Iljin puh. 040 723 2505

Pääluottamusmies Jyväskylä POK, Harri Manninen puh. 040 570 9501

Pääluottamusmies Seinäjoki POK, Jukka Kalliokoski puh. 040 563 9491

Valtakunnallinen pääluottamusmies (käsittely ja kuljetus) / Vt. puheenjohtaja PAU Jarmo Niemi puh. 0400 523 551, jarmo.niemi@itella.com

Liittosihteeri PAU, Heidi Nieminen puh. 050 340 3217, heidi.nieminen@pau.fi