Perusjakelun yt-neuvottelut – kysymyksiä ja vastauksia

13.3.2014

Itellan yt-neuvottelut ovat päättyneet. Perusjakelusta irtisanotaan 495 työntekijää, määräaikaisuudet päättyvät ja enintään 180 työntekijää osa-aikaistetaan. Miksi?

Itella perustelee vähentämistarvetta postialan murroksella ja lähetysmäärien kiihtyvällä laskulla.

PAU arvostelee voimakkaasti Itellan irtisanomisia. Itella olisi halutessaan voinut käyttää pehmeämpiä keinoja, joilla irtisanomisia ja osa-aikaistamisia olisi voitu välttää. Liiton neuvottelijat saivat yt-neuvotteluissa kuitenkin pienennettyä irtisanottavien määrää sadoilla henkilöillä. Itellan alkuperäinen tavoite oli irtisanoa 800 vakituista työntekijää. Neuvotteluissa luku putosi 494:ään, joka sekin on liikaa

Kuka päättää irtisanottavat?

Työnantaja. Tes:n vähentämisjärjestystä on noudatettava.

Mikä on irtisanottavien vähentämisjärjestys eli missä järjestyksessä työntekijöitä irtisanotaan?

Vähentämisjärjestyksessä noudatetaan työehtosopimusta, ellei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa (4§ 6. mom) on sovittu vähentämisjärjestyksestä näin: ”Irtisanomisen (ja lomauttamisen) yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan (tai lomautetaan) yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä, vaikeasti työllistettäviä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Toissijaisesti kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään.”

Yt-neuvotteluissa ei tuotu esille yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä. Tärkein vähentämisjärjestystä määrittävä tekijä on työsuhteen kestoaika ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrä.

Kuinka vähentämisjärjestystä tarkastellaan; toimipaikoittain, alueittain vai miten?

Vähentämisjärjestys tehdään työpaikkakäsitteen mukaisesti eli perusjakelussa kaupunkien keskusta-alueiden toimipaikat ovat yhdessä samassa vähentämisjärjestyksessä. Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa omanaan. Vastaavasti keskustojen ulkopuolisten toimipaikkojen osalta yksi toimipaikka on oma vähentämisjärjestysalue.

Kuinka yhteistekijät eli sanomalehdenjakajat, jotka tekevät myös perusjakelun tehtäviä, sijoittuvat vähentämisjärjestyksessä?

Asiaa käsitellään, kun vähentämisjärjestystä tehdään

Jos pariskunnan molemmat osapuolet ovat Itellassa töissä, voiko molemmat joutua irtisanotuksi?

Eivät, jos he ovat vakinaisessa työsuhteessa. Asiasta on sovittu yt-neuvotteluissa.

Millä tavalla työnantaja käytännössä selvittää työntekijän aseman vähentämisjärjestyksessä? Luoko esimerkiksi työnantaja rankinglistan, jota edunvalvonta alkaa kommentoida? Haastatteleeko palveluesimies kaikki ”vaarassa olevat” vai ylempää tulleen listan? Kenet työntekijällä on oikeus ottaa tuekseen?

Työnantaja tietää työntekijöiden työsuhteiden pituudet. Jos työnantajalla on esimerkiksi työntekijän huoltovelvollisuus tiedossa, tämä tulee vähentämisjärjestyksessä ottaa huomioon. Työnantaja ohjeistaa omia esimiehiään yt-neuvotteluiden jälkeen irtisanomiskeskustelujen käynnistämisestä.

PAUn jäsenellä on aina halutessaan mahdollisuus ottaa keskusteluihin mukaan työpaikan luottamusmies tai pääluottamusmies. Työpaikan luottamusmiehen rooli korostuu tes:n mukaisen vähentämisjärjestyksen valvomisessa. Mikäli vähentämisjärjestystä on rikottu, kyseessä on tes-rikkomus ja irtisanominen voidaan riitauttaa.

Miten varmennetaan etukäteen, että sosiaalinen tilanne perheessä on selvitetty tai terveydentilan huomiointi on tehty?

Asiat nousevat esille keskustelujen kuluessa. 

Olen syntynyt vuonna 1954 ja haluaisin lähteä Itellasta vapaaehtoisesti ansiosidonnaisille lisäpäiville (ns.eläkeputkeen). Onko työnantajalla tällainen eläkeputki nyt auki?

Työnantaja on ilmoittanut, että vapaaehtoista mahdollisuutta ns. eläkeputkeen muutosturvalla ei tässä yt-menettelyssä tarjota. Vapaaehtoisiin ratkaisuihin antaa mahdollisuuden Itellan Uusi Polku-ohjelma.

Minulla on useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Kuinka tulkitaan irtisanomisaikaa laskettaessa "työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä?”

Ennen vakinaista työsuhdetta olleet määräaikaiset työsuhteet otetaan huomioon, jos niiden katko on alle 8 päivää.

Mikä on Itellan tapa ilmoittaa työntekijälle irtisanomisesta?

Jokaisen kanssa tulee käydä henkilökohtaiset keskustelut irtisanomisesta.

Kuka tekee työt, kun väki on irtisanottu?

Se on työnantajan huoli. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työt tulee hoidettua.

Työntekijät tekevät työt työsopimuksessa olevan työajan puitteissa normaalijoutuisuudella kaikki tauot pitäen. Ylitöiden tekeminen perustuu lain mukaan vapaaehtoisuuteen.

Keitä PAUn neuvottelema muutosturvasopimus koskee?

Sopimusta sovelletaan Itella-konsernissa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käytävien yt-menettelyjen yhteydessä. Muutosturvakokonaisuus pitää sisällään muun muassa muutosturvarahan, joka maksetaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotulle työntekijälle. Muutosturvasopimus on voimassa 31.10.2014 saakka. Lisätietoja muutosturvasopimuksesta löydät PAUn verkkosivuilta www.pau.fi

Mitä tarkoitetaan työnantajan takaisinottovelvoitteella?

Itellalla on lakisääteinen takaisinottovelvoite eli työnantajan on tarjottava avoinna olevia tehtäviä aina ensin TE-toimistoon (työvoimatoimisto) ilmoittautuneelle työnhakijalle. Lain mukaisen yhdeksän kuukauden sijasta käytetään PAUn muutosturvasopimuksen mukaista 13 kuukauden takaisinottovelvoitetta.

Mitä tehtäviä takaisinottovelvoite koskee? Koskeeko takaisinottovelvoite myös postikeskuksessa avautuvaa työtä? Entä Itellan tytäryhtiössä tai OpusCapitassa avautuvia työpaikkoja?

Takaisinottovelvoite koskee postityötä myös postikeskuksessa. Lain mukaan Itella Logisticsiin ei ole takaisinottovelvoitetta. Kuitenkin yt-neuvotteluissa on keskusteltu siitä, että avautuvia työpaikkoja tarjottaisiin myös Itella Logistics Oy:stä. OpusCapitan tehtäviä takaisinottovelvoite ei koske.

Jos pääsen takaisin töihin työsuhteeseen irtisanomisen jälkeen, palkataanko minut vanhana vai uutena työntekijänä? Entä jos minulle on ehditty jo maksaa muutosturvaraha, joudunko maksamaan sen takaisin?

Jos irtisanotulle työntekijälle tarjotaan takaisinottovelvoitteen aikana aiempia työtehtäviä vastaavaa työtä, katsotaan hänen työsuhteensa palvelussuhteen ehtojen osalta jatkuneen keskeytyksettä.

Jos työsuhteiden välillä on ollut katkos, maksettua muutosturvarahaa ei tarvitse maksaa takaisin.

Täyttyykö työnantajan takaisinottovelvoite, jos minulle tarjotaan irtisanomisen jälkeen määräaikaista työsopimusta, vaikka olen ennen irtisanomista ollut vakituinen?

Työnantaja voi tarjota sinulle myös määräaikaista työsopimusta. 

Koskeeko takaisinottovelvoite muutosturvasopimuksen voimassaoloaikana myös määräaikaisia työntekijöitä?

Ei koske. Työehtosopimuksen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa ollutta työntekijää ei saa kuitenkaan syrjiä täytettäessä tehtävää, jota hän on viimeksi hoitanut.

Mikä ero liiton muutosturvasopimuksella ja Itellan Uusi polku-ohjelmalla on? Kannattaako minun lähteä Uusi polku-ohjelmaan?

PAUn neuvottelema sopimuspohjainen muutosturva on lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja sen soveltamisesta neuvottelee viime kädessä liitto.

Uusi polku on Itella Oyj:n vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen ja henkilötasoiseen sopimiseen perustuva järjestelmä, jonka tavoitteena on etukäteen keventää yt-menettelyjen aiheuttamaa irtisanomispainetta. Uuden polun käyttö perustuu aina henkilökohtaiseen sopimiseen. Jos sopimusta ei synny ja henkilö päätyy irtisanottavaksi, on hänellä oikeus PAUn sopimuspohjaiseen muutosturvaan. Uusi polku-ohjelman mukaisiin tukitoimiin pääsevät automaattisesti mukaan myös tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanotut työntekijät. Uuteen polkuun osallistuminen on jokaisen henkilökohtainen valinta.

Voiko Itellan Uusi polku-ohjelmaan hakeutua myös perusjakelun ulkopuolelta?  

Kyllä. Uusi polku-ohjelman palvelut on tarkoitettu kaikille Itella Oyj:n, Itella Posti Oy:n ja Itella Logistics Oy:n työntekijöille Suomessa.

Otan Itellan Uusi polku-ohjelman vastaan ja sanon itseni irti. Saanko heti myös ansiosidonnaista päivärahaa vai joudunko karenssiin? Kuinka karenssi kuluu, kun minulle maksetaan rahallinen kertakorvaus?

Henkilölle tulee kolmen kuukauden karenssi, jonka jälkeen maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa.

Rahallinen kertakorvaus jaksotetaan niin, että henkilö ei saa ansiosidonnaista päivärahaa samanaikaisesti kertakorvauksen kanssa.

Esim. Henkilö saa kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan rahallisen korvauksen ja karenssi kuluu samanaikaisesti. Tämän jälkeen hän on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Karenssi lähtee kulumaan heti työsuhteen päättymisen jälkeen.

Jos otan Uusi polku-ohjelman vastaan ja sanon itseni irti, olenko työttömänä oikeutettu korotettuun ansiopäivärahaan?

Et ole. Korotettua ansio-osaa maksetaan irtisanotulle, ei itse irtisanoutuneelle. Korotettua päivärahaa maksetaan enintään 90 päivältä henkilölle, jolla on vähintään 20 vuoden työhistoria ja joka on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 5 vuotta. Korotettu ansio-osa on 65 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Esimerkiksi 2000 euron kk-palkalla ilman lapsikorotuksia ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla on 1492,10 €/kk ja 69,40 €/päivä, ilman korotettua ansio-osaa 1248,94 €/kk ja 58,09 €/pv.

Miten muutosturvaraha tai Uusi polku-ohjelman rahallinen kertakorvaus vaikuttavat eläkekertymään?

Ne eivät kerrytä eläkettä.

Kuinka verotus toimii Uusi polku-ohjelman rahallisessa kertakorvauksessa ja muutosturvarahassa? Voinko saada myöhemmin niiden takia ”veromätkyjä?”  

Koska korvaus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä eränä, kannattaa hankkia verotoimistosta vuosiverokortti. Pyydä asiasta lisäselvitystä verotoimistosta tai vero.fi-verkkopalvelusta.

Kuulin, että alle 25-vuotias irtisanottu työntekijä voi jäädä ilman ansiosidonnaista päivärahaa. Voiko tämä olla mahdollista?

Periaatteessa kyllä. Alle 25-vuotias nuori, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on työttömyysetuutta saadakseen haettava vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa.

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee informoida työtöntä työnhakijaa yleisistä velvollisuuksista sekä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen saamisen keskeisistä edellytyksistä. Viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu myös tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30 -vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työkokeilua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja alkaen siitä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Velvollisuus on osa nuorisotakuuta, joka astui voimaan vuoden 2013 alusta.