Alle 25-vuotias voi menettää työttömyysturvan.

27.2.2014

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee aina informoida työttömän työnhakijan yleisistä velvollisuuksista ja työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen saamisen keskeisistä edellytyksistä. Viime aikoina on tullut paljon kysymyksiä alle 25-vuotiaiden työttömyysturvasta.

Alle 25-vuotias nuori, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on työttömyysetuutta saadakseen haettava vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää.

Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa, vaan se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, esimerkiksi yliopisto-opintoja. Nuori joka on suorittanut ainoastaan peruskoulun oppimäärän voi hakea kahta lukiopaikkaa. Lukio-opinnoilla tarkoitetaan sellaisia lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on vähintään 75 kurssia. Juuri lukion suorittaneen kevään abiturientin on haettava syksyllä alkavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen jo abikeväänä.

Puuttuuko tutkinto? Hae koulutukseen! 

Alle 25-vuotias nuori, joka ilman pätevää syytä jättää hakematta koulutukseen tai, joka omalla menettelyllään aiheuttaa ettei häntä valita koulutukseen tai kieltäytyy koulutuksesta, menettää oikeuden työttömyyden aikaisiin etuuksiin syyslukukauden alusta. Syyslukukauden katsotaan alkavaksi 1. päivä syyskuuta. Työmarkkinatukioikeuden menettämistä ja sen palautumista koskevat säännökset koskevat myös työttömyyspäivärahan saamisoikeutta. Aiemmin velvollisuus on ollut vain työmarkkinatukea saavilla nuorilla. Lainmuutos on osa nuorisotakuuseen kuuluvaa koulutustakuuta, joka käynnistyi varsinaisesti vuoden 2013 syksyn yhteishaussa.

Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun nuori on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai hän on ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Oikeus työttömyysetuuteen palautuu myös, kun nuori täyttää 25 vuotta. Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on edelleen, että työssäoloehto ja jäsenyysehto vielä ovat voimassa.

Laissa säädetystä hakuvelvollisuudesta voidaan poiketa, jos esimerkiksi terveydentilaan tai kielitaitoon liittyvät syyt estävät nuorta hakemasta koulutukseen. Tällöin hänen tulee keskustella asiasta te- toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia myös jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi esimerkiksi korvata kokonaan sopimalla, että osallistuu johonkin muuhun palveluun. Tarkempaa tietoa tästä asiasta saa te- toimiston virkailijalta.

Nuorelle tarjottava työtä, koulutusta, työkokeilua tai työnhakuvalmennusta.

Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee informoida työnhakijaa työnhaun käynnistämisen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen työnhakuun liittyvistä seikoista, hänelle tarjolla olevista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, työnhaun voimassaolon edellytyksistä, lakiin perustuvasta muutosturvasta, työllistymistä edistävistä muista palveluista, työttömän työnhakijan yleisistä velvollisuuksista sekä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen saamisen keskeisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuuksiin kuuluu myös tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30 -vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työkokeilua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja alkaen siitä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Velvollisuus on osa nuorisotakuuta, joka astui voimaan viime vuoden alusta.

Työssäolo- ja jäsenyysehdon on oltava kunnossa.

Työttömyyskassan maksama etuus on riippuvainen te- toimiston työttömyyskassalle antamasta esteettömästä työvoimapoliittisesta lausunnosta. Oikeuteen saada työttömyysetuutta on aina liittynyt erilaisia saamisoikeuden rajoittavia säännöksiä. On kuitenkin syytä muistaa, että työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain sellaiselle työttömälle työnhakijalle, joka täyttää työssäolo- ja jäsenyysehdon. Ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsy helpottui vuoden alusta, kun työssäoloehto lyheni 34 viikosta 26 viikkoon. Näin siis oikeus päivärahaan syntyisi lyhimmillään 6 kuukauden työskentelyn ja työttömyyskassan jäsenyyden jälkeen. Työttömyyden alussa kaikilta työttömiltä otettava omavastuuaika lyheni seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Lisätietoja työssäolo- ja jäsenyysehdosta PAUn työttömyyskassan kotisivuilta www.pau.fi/tyottomyysturva (otsikon Ansiopäiväraha alta).

Lisätietoja alle 25-vuotiaiden velvollisuudesta hakea koulutuspaikkaa www.te-palvelut.fi

 

Lähde: Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, kassanjohtaja Annika Skogberg, Reitti-lehti 1/2014.